iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informatice


Norme legislative pentru


Pensie de invaliditate
Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:
  a) accidentelor de muncă și bolilor profesionale, conform legii;
  b) neoplaziilor, schizofreniei și SIDA;
  c) bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legatură cu muncă.
În raport cu gradul de reducere a capacității de muncă, invaliditatea este:
  a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă și a capacității de autoîngrijire;
  b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu păstrarea capacității de autoîngrijire;
  c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.
Documente necesare:
documente necesare
Drepturi:
Pensia de invaliditate se acordă:
			 - de la data încetarii plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetarii calității de asigurat, cu excepția asiguraților prevăzuti la art. 6 alin. (2), dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, 
			 - de la data depunerii cererii, în situația în care s-a depășit termenul de 30 zile sau în cazul în care persoana care solicită pensionarea nu mai are calitatea de asigurat
Persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obișnuite sau a unor accidente care nu au legatură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate dacă au realizat stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta, conform tabelului 3
Au dreptul la pensie de invaliditate și persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap preexistent calității de asigurat, încadrați cu gradul de handicap grav sau accentuat sau nevăzătorii, dacă au realizat cel puțin jumătate din stagiul de cotizare necesar prevăzut în tabelul nr.3
Au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat, persoanele care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă din cauza: 

	 - accidentelor de muncă și bolilor profesionale, 

	 - neoplaziilor, schizofreniei și SIDA, 

	 - sau în timpul satisfacerii serviciului militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat sau în perioada cât a fost elev al unei școli militare/școli de agenți de poliție sau student al unei instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională pentru formarea cadrelor militare, polițistilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu excepția liceului militar.
Au dreptul la pensie de invaliditate, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza practicii profesionale a elevilor, ucenicilor și a studenților care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă
 Persoanele care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă și marii mutilați, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 ori în legatura cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, care erau cuprinși într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidității din această cauză, au dreptul la pensie de invaliditate în aceleași condiții în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă
Obligatii:
Pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale periodic, în funcție de afecțiune, la intervale cuprinse între un an și 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale sau, după caz, de către comisiile centrale de expertiză medico-militara.
Nu mai sunt supuși revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:

	 a) prezintă invalidități care afectează ireversibil capacitatea de munca;

	 b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de prezenta lege;

	 c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani față de vârsta standard de pensionare și au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.
Constatarea acestor situații se face numai cu avizul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă sau al comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de informații, după caz
La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârsta, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârsta și se acordă, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos. Indemnizația pentru însoțitor (in cazul pensionarilor încadrati în gradul I de invaliditate ) se menține și pe durata acordării pensiei pentru limită de vârsta