iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informatice


Norme legislative pentru


Indemnizația reparatorie in baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței fată de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989
În conformitate cu Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987**)
(actualizată până la data de 1 ianuarie 2010)

(1) Pentru cinstirea memoriei celor care și-au jertfit viața și în semn de gratitudine față de cei care au luptat pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989, se instituie următoarele titluri:
  a) Erou-Martir al Revoluției române din Decembrie 1989 - atribuit celor care s-au jertfit în lupta pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989 sau au decedat în legatură cu aceasta;
 
  b) Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989:
		
			 o 1. Luptător Rănit - atribuit celor care au fost răniți în luptele pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 sau în legatură cu aceasta;
			 o 2. Luptător Reținut - atribuit celor care au fost reținuți de forțele de represiune că urmare a participării la acțiunile pentru victoria Revoluției;
			 o 3. Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, în perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat și au condus grupuri sau mulțimi de oameni, au construit și au menținut baricade împotriva forțelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanță vitală pentru rezistența regimului totalitar și le-au apărat până la data judecării dictatorului, în localitățile unde au luptat pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și celor care au avut acțiuni dovedite împotriva regimului și însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989;

  c) participant la Victoria Revoluției române din Decembrie 1989 - calitate onorifică.

		- Prin urmaș de erou-martir se ințelege persoanele îndreptățite să beneficieze de prevederile prezentei legi, și anume soțul supraviețuitor, părinții celui decedat și fiecare dintre copiii acestuia.


(2) Titlurile instituite la alin. (1) se vor acorda în condițiile prezentei legi, avându-se în vedere calitățile și titlurile atestate, potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, rănitilor, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicătă, cu modificările și completările ulterioare.

  Persoanele care au obținut titlurile prevăzute la alin. (1) au dreptul la o indemnizație lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienților de multiplicare ce vor fi aplicați asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

  a) Soțul supraviețuitor al celui decedat, dacă nu s-a recăsătorit - un coeficient de 1,10;

  b) fiecare dintre părinții celui decedat - un coeficient de 0,50;

  c) fiecare dintre copiii celui decedat, până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăși vârsta de 26 de ani, indiferent în întreținerea cui se află - un coeficient de 1,10.

(3) Persoanele care au obținut titlurile prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 1 și 2 au dreptul la o indemnizație lunară reparatorie, calculată prin aplicarea următorilor coeficienți asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

  a) 2,00 - pentru marii mutilați;
  b) 1,75 - pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
  c) 1,50 - pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;
  d) 1,25 - pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;
  e) 1,10 - pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate.

(4) De o indemnizație lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiază și persoanele care au obținut titlurile prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 3, numai dacă au un venit mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. De aceleași drepturi și în aceleași condiții beneficiază copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadrati în nicio formă de învățământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor.

(5) Marii mutilați și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate beneficiază, pe langa indemnizația prevăzuta la alin. (3), și de o indemnizație de ingrijire ce se acordă lunar, calculată prin aplicarea coeficientului de multiplicare 0,50 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.

  - Indemnizațiile prevăzute la art. 4 și 5 se acordă, la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost depusă la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 documentația care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor*).
  - Dovada datei la care a fost depusă documentația care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor se face cu adeverința eliberată de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989.
Documente necesare:
documente necesare
Drepturi:
		a) prioritate în asigurarea unei locuințe din fondul disponibil de locuințe sociale, în localitatea de domiciliu, dacă nu au deținut în proprietate o altă locuință până la data atribuirii;
		b) stabilirea chiriei la nivelul minim prevăzut de lege pentru locuințele din fondul locativ de stat, dacă dispun de un venit lunar mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie;
		c) cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără licitație, din fondul de stat, a unui spațiu comercial sau de prestări servicii corespunzator, cu o suprafață utilă de până la 100 mp, inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori închirierea cu prioritate, fără licitație, a unei suprafețe de teren de până la 100 mp din domeniul public pentru construirea unui spațiu comercial sau de prestări servicii, cu o clauză de neânstrainare timp de 10 ani de la data dobândirii;
		d) acordarea gratuită de proteze, orteze și scaune cu rotile pentru invalizii care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, costul integral al acestora fiind suportat de la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989;
		e) accesul gratuit al copiilor la creșele și grădinițele din subordinea administrațiilor locale, precum și asigurarea gratuită a rechizitelor pentru școlari, dacă venitul lunar este mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie;
		f) acordarea unei subvenții de stat egale cu 50% din dobânda aferentă unui credit bancar de până la 20.000 euro, contractat pentru cumpărarea sau construirea unei locuințe în localitatea de domiciliu, dacă nu au deținut sau nu dețin o proprietate locativă, precum și posibilitatea garantării creditelor contractate cu indemnizația calculată conform prevederilor prezentei legi;
		g) atribuirea, în limita posibilităților, în proprietate și cu clauza de neînstrăinare timp de 10 ani de la data dobândirii, a 10.000 mp de teren în extravilan și 500 mp de teren în intravilan - acesta din urmă pentru destinația de locuință, dacă nu a avut sau nu are în proprietate un alt spațiu locativ;
		h) atribuirea în proprietate, fără plata, a locului de veci;
		i) accesul gratuit al persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și la art. 4 alin. (1) - cu suportarea cheltuielilor de la bugetul ministerelor respective și de la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate - la tratamente și medicamente în spitalele, policlinicile, bazele de tratament și stațiunile balneoclimaterice ale Ministerului Sănătății, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor;
		j) accesul gratuit la medicamente, prin medicul de familie, costul integral al acestora fiind suportat din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate;
		k) transportul urban gratuit cu mijloacele de transport în comun și, anual, 12 călătorii gratuite pe calea ferată, la clasa I, dus-intors, cu toate categoriile de trenuri de călători; anual - 12 călătorii gratuite dus-intors până în localitatea reședință de judet, cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele care domiciliază în mediul rural. În limita celor 12 călătorii gratuite pot călători și membrii familiei titularului. De aceste gratuități beneficiază și insoțitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat;
		l) scutirea de la plata taxelor și impozitelor pentru o locuință din proprietate și terenul aferent acesteia, pentru autoturisme hycomat și mototriciclu, precum și scutirea de taxe la importul unui singur autoturism tip hycomat sau atribuirea gratuită, în proprietate, a unui mijloc de transport autonom corespunzator standardelor internaționale pentru marii mutilați și persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1, care au un grad de invaliditate locomotorie;
		m) acordarea unei indemnizații lunare, adaugată la pensia pentru limită de vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6, calculat conform prevederilor art. 4 alin. (2);
		n) pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard, prevăzută de lege;
		o) scutirea de la plata taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune, pentru cei cu venituri lunare mai mici decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Obligatii:
(1) Pentru acordarea indemnizațiilor reparatorii prevăzute la art. 4 alin. (4), inclusiv cele restante, dovada îndeplinirii condiției referitoare la venitul realizat de către beneficiar se face cu declarație pe propria raspundere, sub sancțiunea prevederilor art. 292 din Codul penal, cu modificările și completările ulterioare. Declarația se depune la plătitor odată cu cererea pentru acordarea acestui drept și se referă la întreaga perioadă anterioară pentru care se cuvine indemnizația reparatorie, mai puțin la luna în care se depune cererea.

(2) Declarația pe propria raspundere se reînnoieste la fiecare 6 luni, calculate din luna în care s-a depus declarația. Nedepunerea acesteia conduce la suspendarea plății indemnizației reparatorii.

(3) Ori de câte ori, în intervalul celor 6 luni pentru care se face declarația, intervin modificări ale venitului, de natura să conducă la suspendarea plății indemnizației reparatorii, beneficiarul are obligația de a aduce acest fapt la cunoștința platitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea.