iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informatice


Norme legislative pentru


Indemnizația pentru pensionarii sistemului public, membrii ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică în baza Legii nr. 8/2006
Pensionarii sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică au dreptul la o indemnizație lunară.  

Cuantumul indemnizației reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de baza minime brute pe tara, garantate în plata.

indemnizația nu se acordă persoanelor care beneficiază de indemnizația acordată potrivit Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit.

indemnizația lunară se acordă, la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea la casa teritorială de pensii unde solicitantul are domiciliul stabil.
Documente necesare:
documente necesare