iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informatice


Norme legislative pentru


Ajutorul de deces
În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoana care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mic decât valoarea câștigului salarial mediu brut.
Pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Se consideră membru de familie:
    a) soțul;
    b) copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârsta de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârsta, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate;
    c) părinții și bunicii oricăruia dintre soți.
Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul ajutorului de deces stabilit prin legea legea bugetului asigurărilor sociale de stat
Cuantumul ajutorului de deces se achită la nivelul cuvenit la data decesului înscrisă în certificatul de deces
Acordarea ajutorului de deces nu este condiționată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.
Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul și/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite și neîncasate până la deces, se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun, putând  fi solicitate în cadrul termenului general de prescripție.