iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informatice


Norme legislative pentru


Exportul pensiilor
Exportul pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale în străinătate 

În aplicarea prevederilor articolului 10 al Regulamentului nr. 1408/71, a dispozițiilor acordurilor și convențiilor bilaterale de securitate / asigurări sociale la care România este parte și care prevăd exportul prestațiilor, persoana care are dreptul la prestații de invaliditate, de batranete sau de urmaș și la ajutoare de deces, dobandite potrivit legislatiei Române, va beneficia de aceste prestații chiar dacă resedinta să (locul de ședere obișnuită) este stabilită pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European sau pe teritoriul unui stat cu care România aplica instrumente juridice bilaterale. 

C.N.P.P. a încheiat cu CITIBANK România S.A. o convenție având că obiect prestarea de servicii bancare necesare pentru efectuarea plătilor de pensii și altor drepturi de asigurări sociale și indemnizații prevăzute de legi speciale care se achită de C.N.P.P. prin casele teritoriale de pensii către pensionarii cu domiciliul în străinătate – beneficiari nerezidenți - , ale căror drepturi bănești se achită prin transfer bancar în străinătate, direct în conturile titularilor.

În vederea achitării, prin transfer bancar, a prestațiilor sus menționate, casele teritoriale de pensii vor utiliza informațiile bancare confirmate de beneficiarii sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, după cum urmează:

   - în cazul beneficiarilor stabiliți pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau pe teritoriul statelor cu care România aplică sau a aplicat acorduri sau convenții bilaterale de securitate / asigurări sociale: în cadrul formularelor de legatură transmise de instituțiile de asigurări sociale de pe teritoriul statului de resedință (locul de ședere obișnuită);
   - în cazul beneficiarilor domiciliați pe teritoriul statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și cu care România nu aplica, respectiv nu a aplicat acorduri sau convenții bilaterale de securitate/asigurări sociale: prin transmiterea la sediul casei teritoriale de pensii, a declarației de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, care constituie dovada în baza căreia plata drepturilor bănești se face în străinătate, că urmare a opțiunii titularului. Modelul acesteia este prevăzut în anexa 1.

Declarația de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale se  transmite la sediul casei teritoriale de pensii personal de către titularul drepturilor sau se depune prin mandatar desemnat cu procură speciala în acest sens, emisă conform legii, însoțită de un document care confirmă detaliile bancare și de o copie a actului de identitate a titularului care atestă domiciliul său actual. Transmiterea declarației de transfer în străinătate ale drepturilor cuvenite și a documentelor care o însoțesc se poate face prin poștă, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail, scanate, transmise la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postate de instituția menționată pe site-ul acesteia. 

Declarația sus menționată poate fi utilizată și de către beneficiarii sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale stabiliți pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau pe teritoriul statelor cu care România aplică sau a aplicat acorduri sau convenții bilaterale de securitate / asigurări sociale, în acest caz documentul care confirma detaliile bancare fiind insotit de un act care atestă locul de ședere obișnuită.
   
Pentru a evita efectuarea unor plăți necuvenite sau către beneficiari nerezidenți a căror situație s-a modificat, cu efecte asupra obligației casei teritoriale de pensii competente, de a achita drepturile de pensie și a altor drepturi care se stabilesc și se plătesc de către casele teritoriale de pensii, se va utiliza certificatul de viață că și instrument de verificare administrativă, care constituie dovada pe baza căreia se continuă plata drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenți ai sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, prevăzut în anexa 2.

În cazul noilor beneficiari nerezidenți, dacă între data depunerii cererii de pensionare și data primei plăți a pensiei stabilite prin decizia de pensionare s-au scurs mai mult de 180 de zile calendaristice, casa teritorială de pensii competentă va transmite, împreună cu decizia de pensionare, un exemplar al certificatului de viață, urmând că prima plată a drepturilor de pensie să se efectueze, în acest caz, după primirea exemplarului completat al certificatului, semnat și ștampilat, care atestă faptul că beneficiarul este în viață.  

Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, beneficiarul nerezident aflat în plată are obligația de a transmite anual, până cel tarziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, un certificat de viață.

În vederea prezentării certificatului de viață mentionat mai sus, casa teritorială de pensii competentă transmite acestuia, la adresa sa de resedință, respectiv domiciliu, după caz, în luna octombrie a fiecărui an, un exemplar al certificatului de viață completat în Partea A, indicând data limita de transmitere a certificatului de viață de către beneficiar.

Beneficiarul nerezident are obligația de a completa Partea B a certificatului de viață, în fata unei autorități legale de pe teritoriul statului de resedință, respectiv domiciliu, după caz.

La solicitarea beneficiarului nerezident, autoritatea legală certifica faptul că Partea B a certificatului de viață a fost semnată personal de titularul drepturilor, completând, în acest sens, Partea C a certificatului.  

În situația în care beneficiarul nerezident nu prezintă sau nu transmite certificatul de viață la termenul stipulat mai sus, casa teritorială de pensii competentă suspendă drepturile cuvenite titularului, începând cu luna februarie a anului în curs.

Dacă beneficiarul nerezident transmite certificatul de viață după expirarea termenului prevăzut mai sus, drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale vor fi reluate în plata de la data suspendării, cu respectarea termenului general de prescripție. 

Beneficiarii nerezidenți vor confirma detaliile bancare și/sau adresa de resedință, respectiv de domiciliu ori de cate ori vor interveni modificări ale informațiilor respective